ἐχθρᾶς

ἐχθρός
hated
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐχθράς — ἐχθρά̱ς , ἐχθρός hated fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔχθρας — ἔχθρᾱς , ἔχθρα hatred fem acc pl ἔχθρᾱς , ἔχθρα hatred fem gen sg (attic doric aeolic) ἔχθρᾱς , ἔχθρη hatred fem acc pl ἔχθρᾱς , ἔχθρη hatred fem gen sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • вражьда — ВРАЖЬД|А (134), Ы с. Ненависть, вражда, злоба: то люди цр҃квныѣ б҃адѣлныѣ мiтропѡлитъ или п(с)пъ вѣдаѥть межи ими. соудъ... или вражда... аже будеть иномоу чл҃вкоу с тымъ чл҃вкомь рѣчь ||=то ѡбчии соудъ. УВлад сп. сер. XIV, 629 630; не люби… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вражьдьнѣи — (2*) сравн. степ. к вражьдьныи: вражеднѣи бестуднѣи на всѣ(х) належа. и в послѣднее неистовьство и не млр(д)ие приемлѩ дн(с)ь. (ἔχϑρας) ПНЧ XIV, 104б; мерзить ему ближнии. и есть. се пущь осужень˫а. и вражеднѣе велми. (ὀλεϑριώτερον) Там же, 107г …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вражьство — ВРАЖЬСТВ|О (3*), А с. То же, что вражьда: Вражьствы [вм. вражьства?] конець вѣдаи а любьве не вѣдаи (ἔχϑρας) Пч к. XIV, 17 об.; Иже всегда бесѣдоують съ дроугомъ сладъка˫а. та сладость напослѣдокъ на вражьство възвращаѥтьсѩ. Там же, 22 об.; аще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ANTIPHON — quidam scripsit librum περὶ τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, e quo Laertius Diogenes, l. 8. Pythagorae vitam illustrat. Citat eundem, sed περὶ τȏυ βίου τῶ εν ἀρετῇ πρωτευσάντων, Porphyrius, in Vita Pythagorae, et ex illo Cyrillus, l. 10. contra Iulianum …   Hofmann J. Lexicon universale

  • BELLI indicendi ac gerendi ritus — Romani, ut inquit Varro bella et tarde, et nullâ licentiâ suscipiebant, et quod bellum nullum nisi pium putabant geri oportere, prinsquam indicerent bellum iis, a quibus iniurias factas seiebant, Faeciales legatos res repetitum mittebant quatuor …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PARENTALIA — erant sacra funesta; quae fiebant ab antiquis in honorem mortuorum, a parentando, quod parentibus iusta celebare significat, licet etiam transferatur ad alios. In his fieri solebant προσκλησεις τῆς νεκρων, evocationes mortuorum. Aderant propinqui …   Hofmann J. Lexicon universale

  • άσπονδος — η, ο (AM ἄσπονδος, ον) [σπονδή] αυτός που δεν δέχεται σπονδές, που δεν δέχεται συνδιαλλαγή, ο αδιάλλακτος, ο σκληρός («άσπονδος εχθρός», «άσπονδο μίσος», «ἀσπόνδους ἔχθρας», «άσπονδη εχθρότητα) νεοελλ. φρ. «άσπονδοι φίλοι» για ανθρώπους που… …   Dictionary of Greek

  • έχθος — ἔχθος, τὸ (ΑΜ) μίσος, έχθρα, εχθρότητα («ἔχθεα λυγρά», Ομ. Ιλ.) αρχ. το αντικείμενο τού μίσους ή τής έχθρας («ὦ πλεῑστον ἔχθος ὄνομα Σαλαμῑνος κλύειν», Αισχύλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. εχθρός] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.